KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

Pierwsza wzmianka o zawodowej straży pożarnej w Koninie znajduje się w dokumentach Powiatowej Rady Narodowej w Koninie. Dotyczy ona pisma Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr Org. 1-2/31/51 z dnia 28 grudnia 1951r. "Organizacja i podział czynności Powiatowej Komendy Straży Pożarnych". Pismo to jednak nie zachowało się w aktach. Jako początek Zawodowej Straży Pożarnej w Koninie można przyjąć styczeń 1953 roku. Powstało wówczas Pogotowie Zawodowej Straży Pożarnej. W pogotowiu służyło dwóch funkcjonariuszy pożarnictwa, których głównym zadaniem było czuwanie i przyjmowanie zgłoszeń o pożarach.
Od 1957 roku Komendantem Powiatowym Zawodowej Straży Pożarnej zostaje por.poż. Kazimierz Morawicz, przez wielu oceniany jako wielki reformator straży pożarnej.

W 1960 roku obsada już Zawodowej Straży Pożarnej liczyła 16 osób, które pełniły służbę na dwóch zmianach służbowych w systemie 24 godziny służby i 24 godziny wolne po służbie. W dalszym ciągu do wykonywania swoich zadań wykorzystywany był sprzęt, który stacjonował w garażu straży ochotniczej.
W 1975 roku nastąpiły kolejne zmiany spowodowane reorganizacją administracji państwowej. Wówczas powstała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Koninie, działająca na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 20 poz. 106). Do zakresu działania Komendy Rejonowej należało koordynowanie i kierowanie całokształtem spraw operacyjno - technicznych w ochronie przeciwpożarowej na obszarze działania Komendy, nadzór nad podległymi zawodowymi strażami pożarnymi oraz wykonywanie zadań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w sprawach dotyczących zakładów oraz obiektów gospodarki społecznej, w szczególności: w zakresie walki z pożarami, w zakresie zapobiegania pożarom, w zakresie szkolenia pożarniczego oraz dbanie o ład i porządek administracyjny.
30 stycznia 1976r. Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Koninie por.poż. Stanisław Poznalski ustalił Regulamin Organizacyjny Zawodowej Straży Pożarnej w Koninie. W skład Zawodowej Straży Pożarnej
w Koninie wchodziła Komenda oraz Oddział Taktyczny w sile kompanii. Komendą kierował Komendant przy pomocy zastępcy Komendanta oraz stanowisk pracy d/s prewencji, operacyjnych, organizacyjnych
i kwatermistrzowskich. Natomiast Oddział Taktyczny w sile kompanii składał się z trzech plutonów, którymi dowodzili szefowie zmian. W skład każdego plutonu wchodziły trzy sekcje. Etaty osobowe dla Oddziału były ustalane każdorazowo na każdy rok przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych.
17 kwietnia 1978r. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Koninie płk poż.mgr Józef Twardowski wydał zarządzenie w sprawie pełnienia służby operacyjnej przez funkcjonariuszy pożarnictwa z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych i Komend Rejonowych Straży Pożarnych woj. konińskiego. Jako podstawa prawna posłużyło Zarządzenie nr 48/75 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1975r. w sprawie zasad pełnienia służby przez funkcjonariuszy pożarnictwa. Zarządzenie poza wykazem osób funkcyjnych określało przede wszystkim zasady pełnienia służby operacyjnej.

31 grudnia 1980r. Wojewoda Koniński Zarządzeniem nr 57/80 powołał terenowe zawodowe straże pożarne na terenie województwa konińskiego. Siedzibami terenowych zawodowych straży pożarnych, w skrócie "ZSP" była Kłodawa, Koło, Konin, Słupca i Turek. W skład ZSP w Koninie weszły dwa oddziały. Na mocy tego zarządzenia Komendanci terenowych ZSP w Kole, Koninie, Słupcy i Turku spełniali funkcje Komendantów rejonowych. Obszar działania ZSP w Koninie obejmował miasto Konin, miasta i gminy w Golinie, Kleczewie, Rychwale i Ślesinie, gminy Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto
i Wilczyn.

W dniu 17 grudnia 1990r. Wojewoda Koniński Zarządzeniem Nr 103 nadał statut Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Koninie. Statut określał zakres działania, strukturę wewnętrzną i inne sprawy istotne dla jej organizacji i funkcjonowania. Struktura wewnętrzna przedstawiała się następująco: Komendant Rejonowy, Zastępca Komendanta Rejonowego, dowódca Oddziału I, dowódca Oddziału II, służba operacyjna, służba prewencji, służba GMT, służba finansów, służba organizacyjno-kadrowa. Uchwalone przez Sejm w 1991r. ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej dokonały zasadniczych przeobrażeń
w pożarnictwie, poprzez rozszerzenie tego pojęcia na realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Dotychczasową Zawodową Straż Pożarną przekształcono w Państwową Straż Pożarną.

Z dniem 1 lipca 1992r. utworzono Komendę Wojewódzką PSP w Koninie, Komendę Rejonową i dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze kat. B w Koninie. Wprowadzona na mocy ustawy z dnia 13 października 1998r. reforma administracyjna kraju sprawiła, że z dniem 1 stycznia 1999r. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej mające siedziby w mieście będącym siedzibą władz powiatu, stały się jednostkami stanowiącymi aparat pomocniczy odpowiednich kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Z mapy administracyjnej państwa zniknęło województwo konińskie, a funkcjonująca dotychczas Komenda Wojewódzka PSP w Koninie została zniesiona. Podległy jej rejon operacyjny uzyskał samodzielność, a dotychczasowy Komendant Rejonowy PSP stał się pełniącym obowiązki Komendanta Miejskiego.

Terenem działania Komendy Miejskiej PSP jest miasto Konin i obszar powiatu konińskiego.
18 grudnia 1998 r. Prezes Rady Ministrów wydał Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, która obowiązuje również Komendę Miejską PSP w Koninie. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie stosuje system kancelaryjny mieszany, który łączy w sobie elementy systemu dziennikowego i bezdziennikowego opartego na rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik do Decyzji
Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 maja 2004r.