KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

Miasto położone w centralnej Polsce, we wschodniej części Wielkopolski, nad rzeką Wartą. Przebiega przez nie droga łącząca Warszawę z Poznaniem będąca częścią międzynarodowej trasy Berlin - Moskwa. Miasto przecina także droga krajowa nr 25 z północy na południe (Bydgoszcz - Kalisz). Przebiegająca przez Konin magistrala kolejowa Berlin - Moskwa oraz port rzeczny na Warcie, który poprzez sieć jezior i kanałów łączy miasto z wybrzeżem Bałtyku - stwarzają dodatkowe możliwości wykorzystania alternatywnych środków transportu.

Tak dawniej jak i dziś okolice miasta są ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym północ kraju z południem i wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Konin przebiegały ważne szlaki handlowe świadczy dumnie wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą.

Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym. To ono dało początek Koninowi lokowanemu na prawie magdeburskim na wzór Kalisza około 1293 roku. Odtąd Konin położony na wyspie, w korycie Warty, był grodem strzegącym brodu przez rzekę. Los miasta był zwierciadlanym odbiciem historii kraju począwszy od 1331 roku, kiedy to Krzyżacy doszczętnie zniszczyli miasto. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego (1333-1370) i otoczone murem miejskim wraz z dwoma bramami, Kaliską i Toruńską, strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a koniński zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy. Już wtedy Konin był ważnym ośrodkiem kultury i nowych prądów religijnych, a także medycyny.

Pomyślny rozwój miasta został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca trzy lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność, dalsze klęski przyniósł potop szwedzki, pożary i kolejne epidemie. Po upadku Księstwa Warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. Najgroźniejsze w skutkach powstanie styczniowe (1863) przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, znaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Polskiego miasto na długie lata straciło znaczenie centrum regionu.

 

Odzyskanie niepodległości w 1918 r. nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej. W mieście nie było wodociągów i kanalizacji, a mieszkańcy boleśnie odczuli skutki kryzysów ekonomicznych z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych. Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa kanału Warta - Gopło.

W czasie II Wojny Światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy, w ramach tzw. Kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych. W okolicznych lasach hitlerowcy dokonali masowych mordów ludności polskiej wyznania starozakonnego.

Po drugiej wojnie światowej, lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12 145 mieszkańców, w 10 lat później - 17.638, w 1970 roku - 40.744. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tys. osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Według danych Urzędu Miejskiego na dzień 21.02.2012 roku miasto liczy 76963 mieszkańców, natomiast powierzchnia miasta wynosi 82 km2. Przyjęta w latach pięćdziesiątych koncepcja urbanistyczna doprowadziła do powstania dwóch odrębnych części miasta, rozdzielonych niezabudowaną przestrzenią doliny Warty. Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 01 stycznia 1999 r., po wejściu w życie reformy samorządowej miasto tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego.


Gospodarka regionu zdominowana jest przez powstały w latach sześćdziesiątych przemysł górniczy i hutniczy. Znajdujące się na terenie miasta dwie elektrownie opalane są wydobywanym w okolicach węglem brunatnym.

Dynamiczny rozwój miasta w ostatnich dziesięciu latach przyczynił się do powstania nowych przedsiębiorstw związanych z przemysłem paliwowo-energetycznych oraz spowodował znaczącą poprawę warunków życia w mieście. Rejony znajdujące się na obrzeżach miasta, do niedawna pozbawione dostępu do podstawowych mediów podłączone zostały do miejskiej sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dążąc do zapewnienia rozwoju miasta i lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców opracowana została Strategia Rozwoju Miasta Konina.

W ostatnich latach szczególnie duży nacisk władze miasta położyły na rozbudowę infrastruktury nowo powstałych osiedli, na inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz poprawę stanu dróg i ulic. Podjęte zostały również działania zmierzające do uczynienia z Konina atrakcyjnego miejsca dla inwestorów krajowych i zagranicznych.


Na terenie miasta mamy wiele instytucji i organizacji zajmujących się upowszechnianiem kultury i wspieraniem twórców. Działalność placówek kultury służy zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań i zdolności umożliwiających ich pełną realizację, stwarza również stałym uczestnikom zajęć, uczestnikom okazjonalnym oraz rodzicom warunki dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia artystycznego lub form aktywności twórczej, społecznej i hobbystycznej.

Tradycje kulturalne miasta kształtuje Miejska Biblioteka Publiczna i Koniński Dom Kultury, które proponują bogatą ofertę imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki. Placówki te prowadzą impresariat artystyczny, prezentują ważne zjawiska artystyczne, organizują imprezy kulturalne o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, udzielają pomocy merytorycznej i organizacyjnej innym organizatorom. Prowadzą działalność w zakresie usług kulturalnych, rozwijają samo finansujące się formy uczestnictwa w kulturze. Najważniejszą, cykliczną imprezą kulturalną, która odbywa się w Koninie jest Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca.

Konin oferuje mieszkańcom nowoczesne i dobrze wyposażone obiekty sportowe, w których można uprawiać wiele dyscyplin. Obok futbolu, kolarstwa i piłki ręcznej są tu wyjątkowo dobre warunki do rozwoju szermierki, koszykówki, boksu, pływania, a także bardziej elitarnych jak żeglarstwo, szachy czy karate. W Koninie znajdują się: 2 kryte baseny, 4 kąpieliska, 3 stadiony, 3 hale sportowe, pawilon szermierczy, stadion lekkoatletyczny i zespół boisk, zespół kortów tenisowych.

Przy wszystkich szkołach znajdują się boiska i sale sportowe. Głównym administratorem obiektów sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który we wrześniu 2000 roku wzbogacił się dodatkowo o wielofunkcyjną halę sportową w Koninie - Morzysławiu. Inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych, z czego 75 procent środków pochodziło z budżetu miasta. Nowa hala to obiekt na wskroś nowoczesny. Składa się z sali o powierzchni użytkowej 1297 metrów kwadratowych oraz zaplecza o powierzchni ponad 600 metrów. Cały obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Sama hala ma charakter wielofunkcyjny. Jest przystosowana i wyposażona w sprzęt do uprawiania piłki ręcznej, piłki nożnej halowej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego. Dodatkowo zamontowano trzy automatycznie przesuwane kotary, dzielące salę na trzy równe części, które pozwalają na prowadzenie niezależnie od siebie zajęć sportowych. Hala dysponuje regulowanymi koszami, profesjonalną tablicą świetlną oraz składanymi trybunami, na których może jednorazowo zasiąść 300 osób. Warty podkreślenia jest fakt, że hala jest ogólnodostępna i korzystać z niej może każdy mieszkaniec Konina.


Dzięki oddaniu do użytku w 1999 roku profesjonalnego pawilonu szermierczego Konin stał się ośrodkiem
przygotowań olimpijskich polskich szablistów. Nowoczesna hala szermiercza
oprócz walorów czysto sportowych posiada również bazę służącą pełnej odnowie biologicznej, bazę gastronomiczną. Sportowcy mogą także korzystać ze znajdujących się na terenie obiektu pokoi mieszkalnych.

Zwolennicy pieszych wędrówek znajdą w regionie konińskim wiele atrakcyjnych miejsc. W najbliższej okolicy Konina istnieją wytyczone i dobrze oznakowane szlaki turystyczne. Do najciekawszych należą tzw. Pagórki Złotogórskie i lasy dawnej Puszczy Kazimierskiej. Pasjonaci dwóch kółek mogą zwiedzić te tereny korzystając ze specjalnych ścieżek rowerowych. Konin może pochwalić się również jednym z najstarszych w Polsce parków miejskich. Położony w starej części miasta Park im. F. Chopina jest ulubionym miejscem niedzielnych spacerów mieszkańców. W parku znajduje się jedyne w mieście mini zoo.

Przy wszystkich szkołach znajdują się boiska i sale sportowe. Głównym administratorem obiektów sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który we wrześniu 2000 roku wzbogacił się dodatkowo o wielofunkcyjną halę sportową w Koninie - Morzysławiu. Inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych, z czego 75 procent środków pochodziło z budżetu miasta. Nowa hala to obiekt na wskroś nowoczesny. Składa się z sali o powierzchni użytkowej 1297 metrów kwadratowych oraz zaplecza o powierzchni ponad 600 metrów. Cały obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Sama hala ma charakter wielofunkcyjny. Jest przystosowana i wyposażona w sprzęt do uprawiania piłki ręcznej, piłki nożnej halowej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego. Dodatkowo zamontowano trzy automatycznie przesuwane kotary, dzielące salę na trzy równe części, które pozwalają na prowadzenie niezależnie od siebie zajęć sportowych. Hala dysponuje regulowanymi koszami, profesjonalną tablicą świetlną oraz składanymi trybunami, na których może jednorazowo zasiąść 300 osób. Warty podkreślenia jest fakt, że hala jest ogólnodostępna i korzystać z niej może każdy mieszkaniec Konina.