KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wzbogaciła się o najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia akcji ratownictwa chemicznego, technicznego. Zakupu dokonano w związku z realizacją projektu pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno – ekologicznego dla KM PSP w Koninie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  •   Priorytetu III "Środowisko Przyrodnicze",
  •   Działania 3.6 "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego",
  •   Schematu 3 "Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup specjalistycznego sprzętu). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


W ramach środków zakupiono m.in. agregat prądotwórczy, pompę do pompowania substancji niebezpiecznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, komputer przenośny z zainstalowanymi bazami danych dotyczących materiałów niebezpiecznych, pompę beczkową z silnikiem w wykonaniu przeciwwybuchowym, zestaw przyłączy do cystern kolejowych i samochodowych umożliwiających podłączenie węży, butle kompozytowe na sprężone powietrze, hełmy z zestawem łączności podhełmowej, kamerę termowizyjną, detektor promieniowania radiacyjnego, hydrauliczny zestaw ratowniczy wraz z dodatkowymi akcesoriami i zestawem pomocniczych narzędzi, zestaw narzędzi nieiskrzących, jednostkę pływająca z silnikiem i przyczepką oraz przyczepę nośnik kontenerowy. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 550.499,60 zł z czego 330.299,76 zł pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

fu1fu2