KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

GAZ JEST PALIWEM WYGODNYM, CZYSTYM ALE MOŻE TEŻ BYĆ NIEBEZPIECZNY
Nieszczelności w instalacji gazowej lub zaworze butli są bardzo trudne do wykrycia, szczególnie w przypadku gazów bezwonnych, a do takich należy propan-butan. Wypływającego z instalacji lub urządzeń gazu nie sposób dostrzec gołym okiem, tymczasem może on zgromadzić się w takiej ilości, że powstanie mieszanina wybuchowa z powietrzem. Eksplozję takiej mieszanki może spowodować praktycznie każde źródło energii, np. płomień zapałki, iskra w kontakcie elektrycznym, telefonie lub agregacie lodówki, iskra krzesana, a nawet wyładowanie elektryczności statycznej.
GAZU NIE NALEŻY SIĘ BAĆ
Należy poznać sposoby ograniczenia zagrożeń i zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami gazowymi. Będzie można wówczas spokojnie korzystać z jego dobrodziejstw. Gaz płynny jest mieszaniną propanu z butanem. Jest to gaz cięższy od powietrza, który pełza przy podłodze i wkrada się we wszystkie zakamarki, wgłębienia oraz otwory kanalizacyjne stanowiąc w ten sposób bardzo duże zagrożenie. Przebywając w pomieszczeniu, w którym ulotnił się gaz płynny możemy nieświadomie spowodować jego wybuch. Gaz propan - butan do gospodarstw domowych dostarczany jest w butlach stalowych z zaworem odcinającym. Zasilanie urządzeń gazowych odbywa się tylko poprzez zastosowanie reduktorów ciśnienia. Napełnianie butli może być dokonywane w specjalistycznych rozlewniach gazu płynnego. Zabronione jest samodzielne ładowanie, dopełnianie lub uzupełnianie gazu. Na stacjach paliw płynnych i gazowych przeznaczonych do tankowania pojazdów samochodowych, dozwolona jest jedynie wymiana butli z pustych na pełne.
UWAGA !!!
Przepełnienie butli, czyli przekroczenie 2/3 objętości połączone ze wzrostem temperatury otoczenia (np. wniesienie do ciepłego pomieszczenia) spowoduje przyrost ciśnienia, który doprowadzi do rozerwania butli i wybuchu gazu. Butle na gaz płynny propan - butan jako urządzenie ciśnieniowe podlegają okresowej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Konserwacji i ewentualnych napraw butli a także czynności atestacyjnych dokonuje się podczas ich napełniania w rozlewniach gazu.
PAMIĘTAJ !
Data legalizacji butli wybita jest bezpośrednio na jej korpusie. Eksploatując butle należy pamiętać o zachowaniu warunków bezpieczeństwa polegające między innymi na :

  • w jednym mieszkaniu mogą znajdować się maksimum dwie butle o ładunku nie przekraczającym 11 kg podłączone do instalacji lub urządzeń - odbiorników,
  • w mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji,
  • zabrania się przechowywania butli z gazem propan - butan w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu,
  • urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach o wysokości conajmniej 2,20 m,
  • urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których zapewnione są prawidłowe warunki wentylacji, pamiętając o zgodności ruchu powietrza wentylowanego z ewentualnymi możliwościami wydostania się gazu z nieszczelności i urządzeń,
  • montaż butli gazowej powinna dokonać osoba posiadająca przeszkolenie w tym zakresie oraz powinna pozostawić dokument potwierdzający zamontowanie,
  • butle gazowe mogą być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło, z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle,
  • butli nie wolno umieszczać w pobliżu urządzeń powodujących iskrzenie,
  • butle instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczać je przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczaniem,
  • do zasilania urządzeń gazowych dopuszcza się stosowanie przewodów elastycznych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, wytrzymałości co najmniej 300kPa, odporność na działanie gazów, olejów itp., a długość tego przewodu nie może być większa niż 3 m.

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH PRZY KORZYSTANIU Z GAZU PŁYNNEGO
W przypadku uszkodzenia urządzenia gazowego na propan - butan, gdzie gaz ulatnia się do atmosfery pomieszczenia, należy zamknąć zawór przy butli, przewietrzyć pomieszczenie i oddać wadliwe urządzenie do naprawy.
URZĄDZEŃ GAZOWYCH NIE WOLNO NAPRAWIAĆ SAMODZIELNIE !!!!!!!!!
Trudniej poradzić sobie w sytuacji, gdy uszkodzeniu ulegnie zawór butli gazowej i gaz ulatnia się do atmosfery pomieszczenia.  Eksploatując bNależy maksymalnie mocno zamknąć zawór butli i wymontować ją z instalacji. Do demontażu należy stosować narzędzia wykonane z metali kolorowych, nie wytwarzające iskier krzesanych.
PAMIĘTAJ !!!
Na wyposażeniu instalacji na gaz płynny powinien znajdować się klucz do demontażu butli. Jego lokalizacja powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym. Uszkodzoną butlę należy wynieść na otwartą przestrzeń, poza budynek. Pomieszczenie należy starannie przewietrzyć i zachować szczególną ostrożność, nie włączając urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu.