bip.gov.pl facebook
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.11.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: publikacja

Wyniki przetargu na paliwo

Konin: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
Numer ogłoszenia: 294096 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245626 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063 2499800, faks 063 2499813.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ciągu 38 miesięcy przez 24 godziny na dobę n/w paliw (zamawiający przewiduje szacunkowe zużycie paliw w ciągu 38 miesięcy w następujących ilościach): - olej napędowy ON - 83.000 litrów - benzyna bez ołowiowa Pb 95 - 7.000 litrów - benzyna bezołowiowa Pb 98 - 3.000 litrów przez stacje paliw, które akceptują bezgotówkowe formy rozliczeń..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 452467,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 414230,00

  • Oferta z najniższą ceną: 395400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 414230,00

  • Waluta: PLN .Opublikował: Paweł Chojnacki
Publikacja dnia: 05.11.2015
Podpisał: Paweł Chojnacki
Dokument z dnia: 05.11.2015
Dokument oglądany razy: 1 508